1. درخواست اطلاعات از مشتریان برای ارایه هرچه بهتر خدمات پس از فروش می باشد.