روش های ارسال

 

روزهای عادی

 

تعطیلات برق صنعتی

 

استان ها

 

نکات

شرایط ارسال تجهیزات حساس

به عنوان مثال هزینه حمل این تجهیز با روش های ارسال متفاوت به شرح زیر می باشد: